Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Etago.pl
z dnia 13 września 2016 r.

§  1.
Definicje i postanowienia ogólne


1. Ilekroć w regulaminie użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób następujący:

a) Regulamin – niniejszy regulamin,
b) Portal – serwis internetowy administrowany przez Art Studio obejmujący wszystkie strony internetowe zlokalizowane pod adresem www.etago.pl,
c) Administrator – podmiot administrujący portalem, którym jest Art Studio z siedzibą w Szczecinie, ul. Cukrowa 14a, 71-004 Szczecin, NIP: 8512853359, REGON: 320567800
d) Usługi (Usługa) – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika szczegółowo sprecyzowane w § 2 ust. 2 Regulaminu,
e) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca z Portalu,
f) Sklep Internetowy (Sklep) – Usługa będąca jedną z funkcjonalności Portalu, w ramach której Administrator zaprasza Użytkowników do składania drogą elektroniczną ofert kupna określonych towarów (dalej: Towary) za określoną cenę,
g) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej: Kodeks cywilny) dotycząca Towaru zawierana na odległość z wykorzystaniem Sklepu Internetowego pomiędzy Użytkownikiem jako kupującym i Administratorem, jako sprzedającym,
h) Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży,
i) Zamówienie – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży złożona przez Kupującego Administratorowi,
j) Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu oraz zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną przez Administratora. Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży i ich wykonywania,
c) odpowiedzialność Administratora,
d) zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem właściwego odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Portalu. Użytkownik jest uprawniony do pobrania Regulaminu i sporządzenia jego wydruku.

4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Do korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie sprawnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu oraz odpowiedniego oprogramowania, a w szczególności przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Przeglądarka internetowa powinna ponadto obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) i skrypty Javascript.

6. Administrator dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu.

§  2.
Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Usługi

1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi do zawarcia na czas nieokreślony umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Umowa).

2. Administrator świadczy następujące Usługi:

a) udostępnienie Użytkownikom Portalu,
b) przesyłanie Użytkownikom pocztą elektroniczną informacji o Towarach oferowanych w Sklepie Internetowym, o ile Użytkownicy wyrazili na powyższe zgodę,
c) udostępnienie Sklepu Internetowego celem składania przez Użytkowników ofert nabycia Towarów za podaną tam cenę.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu Usług oraz rozpoczęcia świadczenia nowych Usług. § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Użytkownik może korzystać ze wszystkich nowych Usług świadczonych przez Administratora.

4. Do rozwiązania Umowy dochodzi z terminem natychmiastowym z momentem zaprzestania korzystania z Portalu przez Użytkownika.

5. Administrator ma prawo rozwiązać Umowę z terminem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał przy składaniu Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) wyrządzi Administratorowi szkodę lub dopuści się innych zachowań godzących w dobra osobiste Administratora.

6. Użytkownik, z którym Administrator rozwiązał Umowę z terminem natychmiastowym traci prawo do korzystania z Portalu. 

§  3.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W ramach Sklepu Internetowego Administrator publikuje:

a) informacje o Towarach, które mogą być nabyte przez Użytkowników,
b) informacje o cenie danego Towaru; cena wyrażana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług w obowiązującej aktualnie stawce,
c) informacje o gwarancjach jakości udzielanych przez producentów lub dystrybutorów Towarów,
d) w sposób jasny i zrozumiały wszystkie informacje, których podanie jest konieczne zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i informację o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Żadne informacje publikowane przez Administratora w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania każdego Towaru ze Sklepu internetowego w dowolnym terminie. Powyższe nie wpływa na obowiązek wykonania zawartych Umów Sprzedaży.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

§  4.
Procedura zawierania Umowy Sprzedaży

1. Celem złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest wybrać Towary i dodać je do koszyka, a następnie wypełnić formularz Zamówienia poprzez:

a) podanie imienia i nazwiska Użytkownika, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz pełnego adresu, na który ma zostać dostarczony Towar,
b) podanie informacji o preferowanej formie płatności ceny,
c) podanie informacji o preferowanej formie dostawy przesyłki lub jej odbiorze przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Administratora przy ul. Cukrowej 14a w Szczecinie,
d) oświadczenie, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Wypełniając formularz Zamówienia Użytkownik może zażądać wystawienia przez Administratora faktury VAT, podając dane odbiorcy faktury.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie kompletnych i właściwych danych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże jest ono również konieczne do skutecznego złożenia Zamówienia.

5. Złożenia Zamówienia następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku oznaczonego słowami „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego i jednoznacznego sformułowania.

6. Do momentu użycia przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik ma możliwość zmiany wprowadzonych danych, w tym także w zakresie kupowanego Towaru. W tym celu Użytkownik powinien podejmować stosowne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na Portalu.

7. Po użyciu przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, które będzie zawierać co najmniej informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy i ewentualnego odbioru Towarów przez Kupującego w sklepie stacjonarnym Administratora mieszczącego się pod adresem ul. Cukrowa 14a, 71-004 Szczecin,
e) praw Kupującego, a w szczególności prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8. Załącznikiem do wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży będzie Regulamin.

9. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przesłania przez Administratora potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przesłanie potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z przyjęciem przez Administratora oferty złożonej w Zamówieniu.

10. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta, będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

11. Zamówienie niejasne, niekompletne lub budzące wątpliwości nie zostanie zrealizowane, jeżeli Użytkownik nie dokona jego korekty. Administrator wezwie Użytkownika do skorygowania lub uzupełnienia Zamówienia.

12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów. Zmiana ta nie dotyczy Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem opublikowania nowej ceny.

13. W ciągu tygodnia kalendarzowego Użytkownik może złożyć Zamówienia o maksymalnej łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych. W przypadku przekroczenia limitu wartości Zamówień określonego w niniejszym ustępie, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Administrator zwróci się do Użytkownika celem indywidualnego ustalenia warunków sprzedaży.

14. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku zamiast potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi zostanie przesłane uzasadnienie odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.

§  5.
Ceny i metody płatności

1. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wybrany przy składaniu Zamówienia, a to:

a) przelewem na numer rachunku bankowego podany na Portalu,
b) przelewem w systemie elektronicznych płatności DotPay,
c) gotówką lub kartą płatniczą w sklepie stacjonarnym Administratora mieszczącym się pod adresem ul. Cukrowej 14a, 71-004 Szczecin,
d) płatnością za pobraniem.

2. Jeżeli przy składaniu Zamówienia Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a-c powyżej, jest on zobowiązany do zapłaty ceny i kosztów dostawy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W razie niedotrzymania terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

4. Wykonanie przez Administratora Umowy Sprzedaży w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem sytemu płatności elektronicznych następuje w przeciągu 48 godzin po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora ceny i kosztów dostawy z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

5. Wykonanie przez Administratora Umowy Sprzedaży w przypadku płatności gotówką w sklepie Administratora następuje w przeciągu 48 godzin po zapłacie ceny i kosztów dostawy z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

6. Wykonanie przez Administratora Umowy Sprzedaży w przypadku płatności za pobraniem następuje w przeciągu 48 godzin od zawarcia Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. Wykonanie Umów Sprzedaży odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 08:00 do 16:00.

8. Towar dostarczany jest Kupującemu wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży, wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz formularzem zgłoszenia reklamacji.

§  6.
Dostawy

1. Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw publikowanym w ramach Portalu. Koszty dostawy wyliczane są automatycznie na podstawie przedmiotu i wartości Zamówienia.

2. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

3. Dostawa Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Administratora.

4. W przypadku niedoręczenia Towaru z winy Kupującego (w szczególności w przypadku podania błędnego adresu) Towar zostanie wysłany ponownie po zapłacie przez Kupującego kosztów przesyłki, o czym Administrator poinformuje Kupującego. Konsument może albo uiścić koszty przesyłki, albo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia przekazania tej informacji.

§  7.
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z pózn. zm.) Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta albo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu albo w innej formie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać na adres Administratora pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

4. Administrator niezwłocznie potwierdza Kupującemu, na wskazany przy składaniu Zamówienia adres e-mail, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Administratorowi niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

7. Zwracany Towar musi być kompletny i pozostawać w stanie niezmienionym za wyjątkiem zmian, które były konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania.

8. Koszty zwrotu Towaru, w tym koszty opakowania Towaru ponosi Kupujący. Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9. Administrator zwróci Kupującemu otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy. 

10. Jeżeli Kupujący, składając Zamówienie, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Administrator nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§  8.
Odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady

1. Administrator odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady Towaru.

2. Administrator nie jest producentem Towaru i nie udziela na Towary gwarancji jakości.

3. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej doręczonej Kupującemu wraz z zakupionym Towarem. Producent nie ma obowiązku udzielenia gwarancji.

4. Zgłoszenia reklamacyjne Kupujący ma prawo złożyć, korzystając z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. W terminie 14 dni od zgłoszenia roszczenia Administrator przekaże Kupującemu na piśmie lub w formie korespondencji e-mail stanowisko w sprawie zgłoszonego roszczenia.

6. Administrator informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§  9.
Polityka prywatności

1. Administrator szanuje dane osobowe Użytkowników i przetwarza je wyłącznie w zakresie zgodnym z prawem i Regulaminem.

2. Administrator oświadcza, że dokonał zgłoszenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem __.

3. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pózn. zm.).

4. Dane osobowe przechowywane są na serwerze należącym do __ w oparciu o umowę zawartą z Kupującym dnia __.

5. Składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży.

6. Wyrażenie zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest dobrowolne, jej udzielenie jest jednak konieczne do skutecznego złożenia Zamówienia.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

8. W przypadku otrzymania informacji o cofnięciu zgody, o której mowa w ustępach poprzedzających, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe Użytkownika.

9. Podczas wypełniania formularza Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodę, o której mowa w niniejszym ustępie, Użytkownik może cofnąć w każdym czasie.

§  10.
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator ma prawo do wszelkich zmian zawartości i funkcjonalności Portalu, w tym do rezygnacji ze świadczenia Usług i czasowego wyłączenia Portalu. Administrator ma także prawo do całkowitego i trwałego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach Portalu. Powyższe nie uprawnia Administratura do wstrzymania wykonania zawartych Umów Sprzedaży.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania, o których mowa w ust. 1.

3. Administrator nie odpowiada za wadliwe działanie Portalu i Sklepu Internetowego z uwagi na okoliczności nie leżące po jego stronie, a w szczególności okoliczności leżące po stronie Użytkownika bądź dostawcy usług internetowych, chyba, że taka odpowiedzialność Administratora wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§  11.
Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi lub innemu Użytkownikowi w następstwie naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a w szczególności w następstwie podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych albo oświadczeń.

2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi lub innemu Użytkownikowi w przypadku publicznego podania informacji naruszających prawa Administratora, innego Użytkownika lub innych osób trzecich.

§  12.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu

1. Użytkownicy mogą zgłaszać Administratorowi uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu przez Użytkowników lub Administratora. W zgłoszeniu Użytkownik zobowiązany jest do opisania nieprawidłowości.

2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§  13.
Dane kontaktowe

1. We wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem Regulaminu, a w szczególności we wszystkich sprawach związanych z zawarciem wykonaniem i odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Użytkownik ma prawo do składania Administratorowi oświadczeń, żądań, pism i wniosków w następujący sposób:

a) osobiście lub pocztą pod adresem Art Studio ul. Cukrowa 14a, 71-004 Szczecin
b) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacja@etago.pl.

2. Użytkownik jest ponadto uprawniony do kontaktu z Administratorem pod adresem email info@etago.pl.

§  14.
Zmiana Regulaminu

1. Administrator ma prawo do każdoczesnej zmiany Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej w terminie 7 dni od opublikowania informacji o nowej treści Regulaminu w ramach Portalu, chyba że z uwagi na charakter zmiany nie jest możliwe naruszenie praw Użytkowników.

3. Administrator zobowiązany jest stale publikować w ramach Portalu jednolitą treść Regulaminu.

4. Administrator jest uprawniony bez zgody Użytkowników do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z Umów na jakikolwiek podmiot trzeci. Informację o dokonanej cesji Administrator opublikuje w ramach Portalu. Powyższe uprawnienie nie dotyczy przeniesienia praw i obowiązków z zawartych Umów Sprzedaży.

§  15.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

3. Ust. 2 powyżej nie znajduje zastosowania w przypadku sporów Administratora z Konsumentem.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2016 r.


Newsletter "Ekstra cztery..."
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez ART Studio zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Sephora Polska informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Witryna stworzona na platformie